Menu
Monday - Sat: 07.55AM - 02.00PM

Contact No:

7631998029

National Anthem

Jana- Gana-Mana-Adhinayaka,
Jaya he
Bharata-Bhagya-Vidhata
Punjab-sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yumuna-Ganga
Uchhala – Jaladtha Taranga
Tava Subha Name Jage
Tava Subha Ashisa Mage
Gahe Tava Jaya Gatha
Jana-Gana-Mangala Dayaka, Jaya He
Jaya, Jaya, Jaya, Jaya He.